Flanderijn Invordering organiseert samen met SMART Opleidingen Lokale Overheden weer diverse Actualiteitendagen Invordering aan het einde van 2022. Tijdens deze Actualiteitendagen ligt de focus op het overbrengen van kennis binnen het vakgebied van de invordering.

De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan bod: 

· De (prioritering in de) voorstellen die voortvloeien uit de herijking van de invorderingsstrategie en de mogelijke gevolgen daarvan; 
· Relevante wijzigingen in wet- en regelgeving; 
· De stand van zaken rondom de toepassing van de betalingsvordering; 
· De stand van zaken met betrekking tot de rechtsbescherming voor burgers bij uitstel van betaling en kwijtschelding van belastingschulden. 
· Natuurlijk is er ook volop gelegenheid voor inbreng van uw eigen praktijkvragen. 

Voor wie?
De Actualiteitendag Invordering is gericht op invorderingsmedewerkers van gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden.

Dinsdag 29-11-2022 Apeldoorn
Donderdag 01-12-2022 Assen
Dinsdag 06-12-2022 Uden
Donderdag 08-12-2022 Breukelen
Dinsdag 13-12-2022 Asten

 

We streven naar een maximale groepsgrootte per locatie van 25 personen. Zorg dat u zich op tijd aanmeldt zodat u verzekerd bent van een plekje. Uiteraard wordt dit een dag zoals de deelnemers dat van ons gewend zijn: leerzaam, interactief en informeel met volop ruimte voor ieders inbreng. 

Vanaf 09.00 uur staat de koffie klaar en om 09.30 uur gaan we van start tot 16.00 uur. Er wordt gezorgd voor een uitgebreide lunch. 

Kosten
De deelnamekosten bedragen € 415,- per persoon inclusief koffie, thee, frisdrank en lunch. Het lesmateriaal bestaat uit een hand-out van de presentatie(s) met verwijzingen naar digitale vindplaatsen. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar Rachelle Wagenmakers, commercieel projectcoördinator Flanderijn Invordering. Ook voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen. T: 06-12985646 E: r.wagenmakers@flanderijn.nl

Ad van de Korput
De Actualiteitendag Invordering wordt inhoudelijk verzorgd door Ad van de Korput. Hij is vakdocent Invordering bij SMART Opleidingen Lokale Overheden en heeft zich met jarenlange werkervaring ontwikkeld als vraagbaak en specialist op het gebied van de invordering van belastingen. 

Ontwikkelingen
Alweer ruim twee jaar geleden, aan het begin van de coronacrisis, werden er veel faillissementen verwacht. Gelukkig zijn die grote aantallen uitgebleven en probeert ondernemend Nederland overeind te blijven. Het aflossen van corona-schulden en het bijhouden van nieuwe betalingsverplichtingen vragen daarbij veel aandacht. Volgens recent onderzoek van de Kamer van Koophandel zal een flink aantal ondernemers zich gaan afvragen of ze moeten stoppen of doorgaan. De houding van schuldeisers en de hulp die de (lokale) overheid hierbij kan bieden gaan ongetwijfeld ook een rol spelen bij het beantwoorden van die vraag. 

De (lokale) overheid zal niet alleen oog moeten hebben voor ondernemers met schulden. De oplopende inflatie en hoge energieprijzen hebben ook grote gevolgen voor particulieren die rond moeten komen van een inkomen tussen bijstandsniveau en modaal. Ook voor deze groep wordt het steeds moeilijker om de vaste lasten, waaronder gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen volledig en op tijd te betalen. 

Als reactie op het rapport ‘Ongekend Onrecht’ heeft het kabinet toegezegd om de zogeheten invorderingsstrategie tegen het licht te houden, in het bijzonder voor mensen die langdurig te maken hebben met hoge schulden. Ook is toegezegd dat er meer rekening moet worden gehouden met het doenvermogen van burgers en wordt er gekeken naar de introductie van een hardheidsclausule in de Invorderingswet 1990. Bij die herijking van de invorderingsstrategie bekijken (lokale) overheidsinstanties gezamenlijk welke benadering passend is voor burgers met meerdere schulden bij (lokale) overheidsinstanties. De kans is groot dat deze herijking van de invorderingsstrategie ook leidt tot wijzigingen in het beleid zoals dat is vastgelegd in de Leidraad Invordering, bijvoorbeeld ten aanzien van het verlenen van uitstel van betaling en het inzetten van dwanginvorderingsmaatregelen als uiterste middel.