Privacyverklaring

Flanderijn Invordering respecteert de privacy van alle bezoekers van onze website. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie, die u ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacy­verklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Flanderijn Invordering. Door gebruik te maken van deze website, accepteert u het privacy­beleid.

Flanderijn Invordering is niet verantwoordelijk is voor het privacy­beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Als u via onze website een website van een derde bezoekt, raden wij u aan ook het privacys­tatement en de disclaimer van de website die u bezoekt te lezen. Flanderijn Invordering draagt geen verantwoordelijkheid voor de verkrijging van persoons­gegevens door deze websites. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Inhoudsopgave:


Verwerken van persoonsgegevens
Flanderijn Invordering verwerkt bij het uitoefenen van haar werkzaamheden persoons­gegevens. De verwerking van de persoons­gegevens wordt gedaan binnen de kaders van wettelijke regels. Flanderijn Invordering is verantwoordelijke voor de privacy­gegevens op grond van haar wettelijke en/of ambtelijke aan gerechts­deurwaarders voorbehouden taak. Als wij uw persoons­gegevens verwerken volgen wij de volgende wetgeving:

Wet bescherming persoonsgegevens

 • Vanaf 25 mei 2018 wordt deze wet vervangen door de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 • Verordening KBvG normen voor kwaliteit.

 

Uw rechten
Op basis van de AVG kunt u een aantal rechten uitoefenen:

 • het recht op inzage;
 • het recht om te wijzigen;
 • het recht om vergeten te worden;
 • het recht om gegevens over te dragen;
 • het recht op informatie.

Wilt u een beroep doen op (één van) deze rechten? Vul dan het formulier 'Verzoek over privacygegevens' in.

Verzoek over privacygegevens

Functionaris Gegevensbescherming
Waar er sprake is van onduidelijkheden of aanvullende vragen, verzoeken we u contact op te nemen met onze functionaris gegevens­bescherming. De taak Functionaris Gegevens­bescherming in de zin van de AVG is belegd bij het kwaliteitsteam, deze functie wordt binnen Flanderijn ingevuld door mevrouw J. Bronsvoort. 

Naam : J. Bronsvoort
Organisatie: Flanderijn
Adres : ’s-Gravendijkwal 134, 3015 CC Rotterdam
Telefoon: 088-2092905
E-mailadres : rc@flanderijn.nl


Privacytoezichthouder
In Nederland houdt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Heeft u een klacht over hoe er met uw privacygegevens wordt omgegaan dan kunt u contact opnemen met de AP.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Flanderijn Invordering bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking of op basis van de voor haar van toepassing zijnde wet en regelgeving.

Data-analyse
Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij technische informatie. De volgende informatie gebruiken wij voor data-analyse:

 • het IP-adres van uw computer, tablet of smartphone;
 • informatie over het besturingssysteem van uw apparaat;
 • de internetbrowser waarmee u surft;
 • de delen van de website die u bezoekt of gebruikt;
 • de duur van uw bezoek;
 • de onderwerpen die u bekijkt.

Wij verzamelen daarnaast informatie over hoe onze nieuwsbrief wordt gelezen, door het bijhouden van ‘opens en clicks’.

Informatie over onze diensten
Uw persoonsgegevens kunnen door Flanderijn gebruikt worden om u te informeren over onze producten en diensten. Via verschillende formulieren op de website van Flanderijn Invordering vragen wij uw persoonsgegevens. Dit doen wij ook als u zich bij ons registreert voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, informatie opvraagt, een vraag stelt of op een andere manier met ons in contact treedt.

Wilt u geen mailings meer van ons ontvangen? Meldt u dan af. Dit kan door te klikken op de link ‘afmelden’ onderaan de e-mail die u heeft ontvangen.

Uw persoonsgegevens worden in principe alleen gebruikt door Flanderijn. Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als:

 • u toestemming heeft gegeven;
 • de wet ons daartoe verplicht;
 • uitvoering van een overeenkomst tussen u en Flanderijn.

Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere (WhatsApp)berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Telefonisch contact
Telefonische gesprekken kunnen worden opgenomen en gebruikt worden voor kwaliteitsdoeleinden.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring behalve als u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Melden datalek
Flanderijn Invordering houdt zich aan de Meldplicht Datalekken. Een ernstig datalek van persoonsgegevens wordt binnen 72 uur na constatering gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het datalek heeft geconstateerd. U kunt een datalek melden door een e-mail te sturen aan kwaliteitsteam@flanderijn.nl. Vermeld in de e-mail uw naam, eventueel de organisatie waarvoor u werkt, uw telefoonnummer en een korte omschrijving van het datalek.

1 januari 2018